Kallelse till årsmöte 2022

Av SBHFs styrelse
I Förbundsnytt
3 maj 2022
0 kommentarer

Svenska Bordshockeyförbundets kallar till årsmöte 2022. Mötet kommer inte att ske i samband med lag-sm av den enkla anledningen att förbundets verksamhets o räkenskapsår sträcker sig till den 30/6 och att mötet måste hållas efter det. Mötet sker via videolänk. Då SBHF:s stadgar i dagsläget inte listar videosamtal som en alternativ mötesform kommer även möjligheten ges att närvara fysiskt på plats i Umeå för de som önskar.

Tid: söndag 3 juli kl 13.00.
Plats: Fredsgatan 19, Umeå / Videolänk.

(Tekniskt information om videolänk kommer senare)

Varje medlemsklubb som är licensierad 4 veckor innan mötet har en röst. Eventuella motioner ska vara förbundet tillhanda senast sön 19 juni för att avhandlas under årsmötet.

Om vill ställa upp i valet till SBHF:s organisation kan du med fördel höra av dig till valberedningen omgående för att göra deras jobb lite lättare.

Dagordningen för mötet följer nedan.

Val av:
A ordförande för mötet
B sekreterare för mötet
C två justerare, tillika rösträknare

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

Fastställande av dagordningen

Föredragning av:
A styrelsens verksamhetsberättelse
B revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgiften

Val av:
A ledamöter till styrelsen och suppleanter
B valberedning
C två (2) revisorer

Ändring av stadgar:

Förslaget är att 6§ i stadgarna ändras så att årsmötet kan hållas efter räkenskapsårets utgång samt att möjligheten till årsmöte via videolänk tas med i stadgarna.

Förslag till ny skrivning paragraf 6:

Förbundets årsmöte ska hållas vid verksamhetsårets slut, dock senast den 30 juli.

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt, eller om minst 50% av medlemmarna önskar det. Kallelse med dagordning ska utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst fyra (4) veckor före mötet genom medlemsklubbarna och genom publicering på förbundets webbplats. I kallelse till extra årsmöte ska angivas för vilket ändamål mötet hålls.

Om årsmötet inte kan hållas som ett fysiskt möte, kan det i stället hållas digitalt via videolänk eller som ett forumårsmöte under minst 5 dygn på ett internetforum dit alla medlemmar har tillträde.

Ett årsmöte kan också inledas som ett forumårsmöte under en vecka för att avslutas med ett kortare fysiskt möte vid någon av förbundets sammankomster, då omröstningarna slutförs och besluten slutgiltigt fastslås.

Motioner

Övriga frågor

Lämna ett svar